Železný vrcholRelativní zastoupení chemických prvků ve sluneční soustavě v závislosti na hmotnostním čísle (součet počtu protonů a neutronů v atomovém jádře prvku), přičemž za jednotku je zvolen obsah křemíku. Složení prozrazuje, že soustava vznikla z materiálu, který byl termonukleárně přetvořen v nitru některé zaniklé masivní hvězdy. Tím lze vysvětlit poměrně vysoké zastoupení prvků skupiny C, N, O a "železný vrchol". Prvky těžší než železo jsou zastoupeny málo, neboť k jejich tvorbě dochází jen v krátkých okamžicích průběhu rázové vlny masivní hvězdou při výbuchu supernovy. Převzato z Grygar J. 1997: Vesmír jaký je. Mladá fronta.